contact
 
index
 
 
   
ประกาศจดทะเบียนภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศจดทะเบียน ภาคเรียนที่ปีการศึกษา 2559 สำหรับ นักศึกษารุ่น 1-3 รุ่น 4-5  และรุ่น 6

คลิ๊กเพื่ออ่าน ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Download  บัตรจดทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Click here
ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559
คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ
Click here
ประกาศ การทำรายงานเพิ่มเติมวิชา กค.601
 คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศกำหนดการสอบวิชาเสริมพื้นฐานและข้อปฏิบัติ
คลิ๊กเพื่ออ่าน กำหนดการสอบ

คลิ๊กเพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการชั่วคราว
คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

ด้วย มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดพิเศษเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 รวมจำนวน 5 วัน

ในการนี้ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ จึงขอประกาศงดติดต่อราชการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2559
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศงดบรรยายและกำหนดวันเวลาเรียนชดเชย วิชาเสริมพื้นฐาน
คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ

โครงการฯ ขอประกาศงดบรรยายวิชา กค.601 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และ กค.602 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดยาว โดยกำหนดวันเวลาและสถานที่ สำหรับบรรยายชดเชย มีรายละเอียดดังนี้  Swiss Replica Watches


วิชา วันที่บรรยายชดเชย ตารางบรรยายเดิม (งด)
กค.601
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 18.00 – 21.00 น.
ห้องเรียน ศ.304
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้องเรียน ศ.304
กค.602
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
เวลา 18.00 – 21.00 น.
ห้องเรียน ศ.304
วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ห้องเรียน ศ.304
 
ทั้งนี้ กำหนดการสอบปลายภาคให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมคือ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศผลขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน
คลิ๊กเพื่ออ่าน 
Click here
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องจดทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1)

ให้ผู้มีรายนามตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 มารายงานตัวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และจดทะเบียนลักษณะวิชาตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มาดำเนินการภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่า "สละสิทธิ์"

1. การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1.1 กำหนดการ           2-3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น.
                                 4-5 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.

1.2 สถานที่: โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ชั้น5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

1.3 หลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2)


2. การเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
2.1 กำหนดการยื่นแบบฟอร์มขอเทียบรายวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559

2.2 ประกาศผลการขอเทียบรายวิชาเสริมพื้นฐานในวันที่ 1  มิถุนายน 2559 (ช่วงเย็น)

2.3 เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเทียบวิชา (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2)


คลิ๊กเพื่ออ่าน 
เอกสารแนบ 1

คลิ๊กเพื่ออ่าน เอกสารแนบ 2

Download  แบบฟอร์มขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน
Click here
ประกาศ จดทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558
คลิ๊กเพื่ออ่าน   ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง กำหนดการจดทะเบียน ภาค 3/2558 สำหรับ จดทะเบียน วิชา กค.790 การค้นคว้าอิสระ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559

Download บัตรจดทะเบียน ภาค 3/2558
Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศ 

โครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนประผลการสอบสัมภาษณ์
เป็นวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 

โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มาที่นี้ ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน Swiss Replica Watches


คลิ๊กเพื่ออ่าน


ประกาศเพิ่มเติม >> ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนส่งแผนการศึกษา* (อธิบายพอสังเขปทั้งกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ส่ง)

*แผนการศึกษา คือ การศึกษาวิจัยหัวข้อที่สนใจเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ


Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศ กำหนดการสอบประมวล ปี พ.ศ.2559 และข้อปฏิบัติการสอบประมวล
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลวิชาประจำปี พ.ศ.2559 

คลิ๊กเพื่ออ่าน 
ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการสอบประมวลวิชา

(เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์เลือกศึกษา แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) เท่านั้น

Click here
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ

โครงการฯ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

โครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มาที่นี้ด้วย Replica WatchesClick here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศ จดทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2558


คลิ๊กเพื่ออ่าน 
ประกาศจดทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2559

ัตรจดทะเบียน THESIS/IS Download 

บัตรจดทะเบียน รุ่น 4 Download
บัตรจดทะเบียน รุ่น 5 Download


Click here
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 25 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

Download ใบสมัคร กลุ่ม 1 (ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 4 ปี)
Download ใบสมัคร กลุ่ม 2 (ประสบการณ์ทำงานปี ขึ้นไป)
Download หนังสือแนะนำผู้สมัคร

Click here
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559


คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนดังกล่าวโปรดดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบเสนอขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งเอกสารให้โครงการฯ 
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ดังนี้ 

1. แบบขอรับทุนฯ จำนวน 1 ชุด
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 7 ชุด  
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2558
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ ม.นเรศวร
คลิ๊กเพื่ออ่าน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด มุมมองที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าน่าสนใจต่อสังคมในรูปของบทความวิชาการ โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่

1. วารสาร BEC Journal (ฉบับภาษาไทย) ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม จำนวน 2 ฉบับ 
2. วารสาร ABEJ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตีพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 2 ฉบับClick here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com