contact
 
index
 
 
   
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คลิ๊กเพื่ออ่าน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 5th ICADA 2016 - SSIS

ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)"

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นักศึกษาที่สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 
http://www.icada2016.nida.ac.th/
Click here
ประกาศงดบรรยายและงดติดต่อราชการ

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศงดบรรยายและงดติดต่อราชการ เนื่องในวันฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

Click here
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

คลิ๊กเพื่ออ่าน  กองบริหารการวิจัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ในการนี้ กองบริหารการวิจัย จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว ดังนั้น นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว


รุณาแจ้งให่โครงการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558  โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อ - สกุล, ตำแหน่งงาน, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อโดยสะดวก, email-address

ส่งมาที่
 title@econ.tu.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่องว่า "แจ้งเข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"
Click here
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบทความ


กองบริหารการวิจัยร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "How to write a good paper and how to publish in international journal" เพื่อเรียนรู้การเขียนบทความทางวิชาการ การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงาน และขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ โดย วิทยากรจากบริษัท Thomson Reuters

ผูัสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://tinyurl.com/tulib-regis 

ผู้สนใจสามารถเลือกวันที่สะดวกเข้าร่วมอบรมได้ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดีย์ พนมยงค์ มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์


คลิ๊กเพื่ออ่าน รายละเอียดกำหนดการ 


Click here
ประกาศ เรื่อง กำหนดการจดทะเบียน และ ตารางบรรยาย ภาค 1/2558


คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง กำหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 ตามเวลาดังนี้

9  ส.ค. 2558         เวลา 8.30 - 16.00 น.
10-11 ส.ค. 2558   เวลา 9.00 - 17.00 น
.


คลิ๊กเพื่อดู ตารางบรรยายภาค 1/2558
คลิ๊กเพื่อดาวโหลดบัตรจดทะเบียน


หมายเหตุ:
>> สำหรับ นักศึกษาที่จดทะเบียนต่างโครงการ ชำระค่าหน่วยกิตละ 3,500 จำนวน 3 หน่วยกิต 


1.สำหรับ นักศึกษาที่จดทะเบียนปกติ วิชา TR.794 ศึกษาเฉพาะเรื่องฯ : วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์  (เรียนวันอาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.)

2.สำหรับ นักศึกษาที่จดทะเบียน Audit วิชา LP.620 หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กับหลักสูตรกฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์ (เรียนวันเสาร์ 9.00 - 12.00 น.  )


3. การชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่ยังไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่างๆ ชำระค่ารักษาสถานภาพได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558 (โดยชำระที่กองคลัง ตึกโดม ในวันและเวลาราชการ)
cheap elevator shoes

Click here
ประกาศ การอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และเพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอื่นๆ 


นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม แจ้งรายชื่อด้วยตนเองต่อโครงการ ภายในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ก่อน 16.00 น. สามารถแจ้งได้ทั้งทางโทรศัพท์ 02-6132420 หรือ ทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th

กำหนดจัดงานวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดงานห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
Click here
ประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์ในการสอบ Pre-course _2557
กำหนดการสอบวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) สำหรับนักศึกษารุ่น 5/2558

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสอบ ศ302 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ 

วิชา กค.601 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย     เวลา 09.00 - 12.00 น. 

วิชา กค.601 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เวลา 13.00 - 16.00 น.

อ่านประกาศในหน้าต่อไป


หมายเหตุ:
-นักศึกษาทุกท่านกรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
และให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ
-ห้ามใส่กางเกงขาสั้นหรือสวมรองเท้าแตะ
-ห้ามนำเอกสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสอบ

Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลครั้งที่ 1/2558
***UPDATE***

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติ สำหรับการสอบประมวลวิชาประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาโครงการฯ ที่ประสงค์ศึกษาต่อในแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 

สำหรับแบบฟอร์มสมัครสอบ สามารถ Download ในหัวข้อ "สำหรับนักศึกษาโครงการฯ" เลือก "แบบฟอร์มต่างๆ" ลำดับที่ "12 แบบฟอร์มขอสอบประมวล" 

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องพิมพ์ใบ Transcript  ในระบบทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ชุด เป็นเอกสารแนบพร้อมแบบฟอร์มขอสอบ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศ จดทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สำหรับวิชา กค.790 การค้นค้วาอิสระคลิ๊กอ่านประกาศ ประกาศจดทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สำหรับ นักศึกษาปัจจุบันที่ประสงค์จดทะเบียนวิชา กค.790 การค้นคว้าอิสระ (IS) เท่านั้น

Click here
ประกาศ กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

หมายเหตุ: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนะค่ะ
Click here
ประกาศ ตารางเรียน Pre Course ภาคฤดูร้อน/2557 สำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5/2558
คลิ๊กเพื่ออ่าน  ตารางเรียน Pre Course
Click here
ประกาศ โครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คลิ๊กเพื่ออ่าน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://edserv.nida.ac.th หรือ โทร. 02-727-3365-66 และ 3378

Click here
ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความกองทุนศาสตราเสน่ห์ จามริก
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง Font วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน แก้ไขประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และรายชื่อบุคคลที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

Download แบบฟอร์มขอทำบัตรจอดรถ *กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการขออนุญาติตามที่ระบุในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทั้งนี้ไม่รวมกับหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ:
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดูรายละเอียดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน และรายชื่อบุคคลที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ใน ประกาศ 2 ฉบับข้างต้นประกอบกัน


นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติ ให้เทียบวิชาเสริมพื้นฐานใด (กค.601 และ กค.602) ไม่ต้องชำระค่าเรียนและไม่ต้องจดทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น

นักศึกษาที่ ไม่ได้รับการอนุมติ ให้เทียบวิชาเสริมพื้นฐานใด (กค.601 และ กค.602) ให้ชำระค่าจดทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น เพิ่มเป็นเงินจำนวน 12,000/วิชา ในเช็คใบเดียวกับค่าเทอม

Swiss Replica Watches

Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
***NEW***

       ตามที่ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 


        แก้ไขรายละเอียด กำหนดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน จากกำหนดการเดิม 23-26 เมษายน 2558 เป็น 10-19 เมษายน 2558 เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
      ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 22 เมษายน 2558

  
      คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

      Download แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา คลิ๊ก
       
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการ และงดการเรียนการสอน เดือนเมษายน 2558

***NEW***

โครงการขอแจ้งการงดติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน 2558 (หยุดวันจักรี) และ 11-15 เมษายน 2558 (หยุดวันสงกรานต์)

และ งดการเรียนการสอน วิชา TR737 TR622 และ TR793 ในวันอาทิตย์ที่ 5 และ 12 เมษายน 2558
ค่ะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 5
โครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนวันเวลาสำหรับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 และโครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน replica watches

Click here
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามที่ โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558"

Click here
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
Proje , yazılı sınavı geçen ve mülakata girmeye hak kazanan adayların listesinin açıklanmasını ertelemek istiyor. Bugün Perşembe, olduğu 26 Mart 2.558 ve rahatsızlıktan dolayı özür dileriz bu ile   doku

okumak için tıklayın.
Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Duyurusu Thammasat Üniversitesi , "Lisansüstü eğitime kabul için yazılı sınav ve mülakata girmeye hakkazanankişilerin listesi Yüksek Lisans Programı Uluslararası Ticaret Adli İktisat 2015Akademik Yılı"

Okumak için tıklayınız. Hukuk Fakültesi ve İktisat Fakültesi Duyurusu Thammasat Üniversitesi Konusu "Lisansüstü öğrencilerin kabulüne ilişkin düzenlemeler Uluslararası Ticaret Adli İktisat Thammasat Üniversitesi, akademik yıl 2015"
Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com