contact
 
index
 
 
   
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ ม.นเรศวร
คลิ๊กเพื่ออ่าน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด มุมมองที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าน่าสนใจต่อสังคมในรูปของบทความวิชาการ โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่

1. วารสาร BEC Journal (ฉบับภาษาไทย) ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม จำนวน 2 ฉบับ 
2. วารสาร ABEJ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตีพิมพ์ออนไลน์ จำนวน 2 ฉบับClick here
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คลิ๊กเพื่ออ่าน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016 The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 5th ICADA 2016 - SSIS

ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization: New Paradigm, Interdependency, Democracy, and Accountability (N.I.D.A.)"

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

นักศึกษาที่สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 
http://www.icada2016.nida.ac.th/
Click here
ประกาศงดบรรยายและงดติดต่อราชการ

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศงดบรรยายและงดติดต่อราชการ เนื่องในวันฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

Click here
เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556

คลิ๊กเพื่ออ่าน  กองบริหารการวิจัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ในการนี้ กองบริหารการวิจัย จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในงานสัมมนาดังกล่าว ดังนั้น นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว


รุณาแจ้งให่โครงการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558  โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อ - สกุล, ตำแหน่งงาน, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อโดยสะดวก, email-address

ส่งมาที่
 title@econ.tu.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่องว่า "แจ้งเข้าร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556"
Click here
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบทความ


กองบริหารการวิจัยร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "How to write a good paper and how to publish in international journal" เพื่อเรียนรู้การเขียนบทความทางวิชาการ การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงาน และขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ โดย วิทยากรจากบริษัท Thomson Reuters

ผูัสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://tinyurl.com/tulib-regis 

ผู้สนใจสามารถเลือกวันที่สะดวกเข้าร่วมอบรมได้ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดีย์ พนมยงค์ มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์


คลิ๊กเพื่ออ่าน รายละเอียดกำหนดการ 


Click here
ประกาศ เรื่อง กำหนดการจดทะเบียน และ ตารางบรรยาย ภาค 1/2558


คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง กำหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 ตามเวลาดังนี้

9  ส.ค. 2558         เวลา 8.30 - 16.00 น.
10-11 ส.ค. 2558   เวลา 9.00 - 17.00 น
.


คลิ๊กเพื่อดู ตารางบรรยายภาค 1/2558
คลิ๊กเพื่อดาวโหลดบัตรจดทะเบียน


หมายเหตุ:
>> สำหรับ นักศึกษาที่จดทะเบียนต่างโครงการ ชำระค่าหน่วยกิตละ 3,500 จำนวน 3 หน่วยกิต 


1.สำหรับ นักศึกษาที่จดทะเบียนปกติ วิชา TR.794 ศึกษาเฉพาะเรื่องฯ : วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ กับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์  (เรียนวันอาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.)

2.สำหรับ นักศึกษาที่จดทะเบียน Audit วิชา LP.620 หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กับหลักสูตรกฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์ (เรียนวันเสาร์ 9.00 - 12.00 น.  )


3. การชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่ยังไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่างๆ ชำระค่ารักษาสถานภาพได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558 (โดยชำระที่กองคลัง ตึกโดม ในวันและเวลาราชการ)
cheap elevator shoes

Click here
ประกาศ การอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และเพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอื่นๆ 


นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม แจ้งรายชื่อด้วยตนเองต่อโครงการ ภายในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ก่อน 16.00 น. สามารถแจ้งได้ทั้งทางโทรศัพท์ 02-6132420 หรือ ทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th

กำหนดจัดงานวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดงานห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
Click here
ประกาศระเบียบและหลักเกณฑ์ในการสอบ Pre-course _2557
กำหนดการสอบวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) สำหรับนักศึกษารุ่น 5/2558

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสอบ ศ302 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ 

วิชา กค.601 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย     เวลา 09.00 - 12.00 น. 

วิชา กค.601 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เวลา 13.00 - 16.00 น.

อ่านประกาศในหน้าต่อไป


หมายเหตุ:
-นักศึกษาทุกท่านกรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
และให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องสอบ
-ห้ามใส่กางเกงขาสั้นหรือสวมรองเท้าแตะ
-ห้ามนำเอกสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสอบ

Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลครั้งที่ 1/2558
***UPDATE***

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง กำหนดการและข้อปฏิบัติ สำหรับการสอบประมวลวิชาประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาโครงการฯ ที่ประสงค์ศึกษาต่อในแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 

สำหรับแบบฟอร์มสมัครสอบ สามารถ Download ในหัวข้อ "สำหรับนักศึกษาโครงการฯ" เลือก "แบบฟอร์มต่างๆ" ลำดับที่ "12 แบบฟอร์มขอสอบประมวล" 

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องพิมพ์ใบ Transcript  ในระบบทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ชุด เป็นเอกสารแนบพร้อมแบบฟอร์มขอสอบ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศ จดทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สำหรับวิชา กค.790 การค้นค้วาอิสระคลิ๊กอ่านประกาศ ประกาศจดทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สำหรับ นักศึกษาปัจจุบันที่ประสงค์จดทะเบียนวิชา กค.790 การค้นคว้าอิสระ (IS) เท่านั้น

Click here
ประกาศ กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

หมายเหตุ: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนะค่ะ
Click here
ประกาศ ตารางเรียน Pre Course ภาคฤดูร้อน/2557 สำหรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5/2558
คลิ๊กเพื่ออ่าน  ตารางเรียน Pre Course
Click here
ประกาศ โครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คลิ๊กเพื่ออ่าน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://edserv.nida.ac.th หรือ โทร. 02-727-3365-66 และ 3378

Click here
ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความกองทุนศาสตราเสน่ห์ จามริก
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง Font วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน แก้ไขประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และรายชื่อบุคคลที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

Download แบบฟอร์มขอทำบัตรจอดรถ *กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการขออนุญาติตามที่ระบุในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทั้งนี้ไม่รวมกับหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ:
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดูรายละเอียดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน และรายชื่อบุคคลที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ใน ประกาศ 2 ฉบับข้างต้นประกอบกัน


นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติ ให้เทียบวิชาเสริมพื้นฐานใด (กค.601 และ กค.602) ไม่ต้องชำระค่าเรียนและไม่ต้องจดทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น

นักศึกษาที่ ไม่ได้รับการอนุมติ ให้เทียบวิชาเสริมพื้นฐานใด (กค.601 และ กค.602) ให้ชำระค่าจดทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น เพิ่มเป็นเงินจำนวน 12,000/วิชา ในเช็คใบเดียวกับค่าเทอม

Swiss Replica Watches

Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
***NEW***

       ตามที่ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 


        แก้ไขรายละเอียด กำหนดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน จากกำหนดการเดิม 23-26 เมษายน 2558 เป็น 10-19 เมษายน 2558 เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
      ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 22 เมษายน 2558

  
      คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

      Download แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา คลิ๊ก
       
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการ และงดการเรียนการสอน เดือนเมษายน 2558

***NEW***

โครงการขอแจ้งการงดติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน 2558 (หยุดวันจักรี) และ 11-15 เมษายน 2558 (หยุดวันสงกรานต์)

และ งดการเรียนการสอน วิชา TR737 TR622 และ TR793 ในวันอาทิตย์ที่ 5 และ 12 เมษายน 2558
ค่ะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 5
โครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนวันเวลาสำหรับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 และโครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน replica watches

Click here
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามที่ โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558"

Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com