contact
 
index
 
 
   
ประกาศ การจัดกิจกรรม Work Shop ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ประกาศ
วันเวลาและสถานที่สำหรับกิจกรรม Work Shop  คือ วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


*สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 58 คน ขอให้จัดทำ:

1. power point ไม่เกิน 10 สไลด์ สำหรับนำเสนอให้อาจารย์ประจำกลุ่มเข้าใจการทำงานภายใต้หัวข้อของนักศึกษาแต่ละคน
2. เอกสารบทที่ 1-2 เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่า เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดส่งให้โครงการฯ ภายในวันจันทร์ 8 ธันวาคม 2557  เพื่อนำเสนอต่อคณาจารย์พิจารณาต่อไป  โดย

1. ส่งไฟล์ power point มาที่ title@econ.tu.ac.th และขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเีบียน และหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มาด้วยนะค่ะ  
 2. ส่ง hard copy เอกสารบทที่ 1- 2 หรือมากกว่า พร้อมหน้าปกที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเีบียน และหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
สามารถส่งด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์มาที่ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

rolex pro-hunter edition replica
gucci boston bag
audemars piguet royal oak replica
replica miu miu clutch bags

Click here
ประกาศ เรียนชดเชยและงดบรรยาย วิชา กค.611 กค.621 และ กค.734
ประกาศ งดบรรยายและการเรียนชดเชย สำหรับนักศึกษา รุ่น 3 (รหัส 56) และ รุ่น 4 (รหัส 57) ภาคเรียนที่ 1/2557

สำหรับนักศึกษารุ่น 3 (รหัส 56)

เรียนชดเชย:
วิชา กค.734 การเจรจาและการระงับข้อพิพาท
ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องบรรยาย 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์
(ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557)
 


สำหรับนักศึกษารุ่น 4 (รหัส 57)

งดบรรยาย:

1. วิชา กค.611 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00-21.00 น.


2. วิชา กค.621 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
 


เรียนชดเชย:
1.  กค.611 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชน
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยาย 203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์


2. กค.621 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยาย 203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์Click here
ประกาศ การลงทะเบียนบัตรนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ห้องคอมพิวเตอร์)
ประกาศ!!!
ห้องคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงระบบ ควบคุมการเข้า-ออกห้องคอมพิวเตอร์ จากระบบเดิมที่ใช้การรูดบัตร เป็นการแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตรแทน นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนบัตรนักศึกษา จึงจะสามารถเข้าใช้งานในระบบใหม่นี้ได้ นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียน บัตรผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://sites.google.com/a/econ.tu.ac.th/accesscomlab/
 
 
นักศึกษาของโครงการทุกรุ่น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ จะต้องทำการลงทะเบียน ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการได้
 
Click here
ประกาศ กองบริหารงานวิจัย เปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ!!!

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุนดังกล่าว กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการขอรับทุนให้ครบ และต้องได้รับคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนส่งคืนให้โครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

ครั้งที่ส่งคืนโครงการฯ ไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ส่งคืนโครงการฯ ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2558 
ครั้งที่ส่งคืนโครงการฯ ไม่เกินวันที่  15 กรกฎาคม 2558
(หากนักศึกษาไม่ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารคืนโครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด อาจเป็นเหตุให้ไม่ได้รับทุนในครั้งนั้นๆ)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาว์นโหลดใบสมัคร ได้ ที่นี่

Click here
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
เวลา 8.30-12.00 น.
ห้องสมุดป๋วย อึ้วภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ รังสิต

ผู้ใดสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในเอกสารค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ งดบรรยายและเรียนชดเชย วิชา 734 การเจรจาระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท ครั้งที่ 1
ประกาศขอ งดบรรยายวิชา 734 การเจรจาระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และ เรียนชดเชย ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
Click here
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2557
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Click here
ประกาศ เวลาบรรยายรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ การจดทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
บัตรจดทะเบียน
Click here
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการเขียนทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
กองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

นักศึกษาท่านใดสนใจ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและสมัครด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Click here
ประกาศเลื่อนวันสอบประมวลครั้งที่ 3/2557
Announcement postponed examination sessions. regions 3/2557

as notified students that the examination will be provided. 3 / 2557 on Sunday, 27 July 2557 at 9:00 to 12:00 Pm, but since that day HRH Crown Prince Crown Prince of Siam has come to preside over the ceremony, pouring gold casting. ladder to the University 80 years at the ceremonial county football TU . Thaprachan delegation is of the official my

project , so let's postpone the examination time. course 3/2557 is on Saturday, 26 July 2557 at 9.00-12.00

Please be sure to walk around. well

replica hublot watches
best hublot replica
fake hublot watches
hublot replica swiss
cheap replica hublot
replica hublot big bang
hublot replica uk

Click here
ประกาศรายชื่อนักศึกษา รุ่น 4 ทำรายงานวิชา กค 601 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย
***NEW***

กำหนดส่งรายงาน ไม่เกินวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น.


Click here
ประกาศกำหนดจัดงานฉลองบัณฑิตปีการศึกษา 2556
***NEW***
สมาคมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์มีกำหนดจัดงานฉลองบัณฑิตปีการศึกษา 2556 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 – 22.00 น. ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี  

รูปแบบงานจะเป็น “สระ-อา”
Click here
แจ้งสถานที่สอบประมวลวิชา ครั้งที่ 2/2557
replicareplica***NEW***

กำหนดการสอบประมวลครั้งที่ 2/2557

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ศ 205 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศเรื่อง
1. ข้อปฏิบัติในการสอบประมวล
2. กำหนดการสอบประมวลวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
Click here
ข้อปฏิบัติในการสอบประมวลวิชา

Swiss Replica Watches

Click here
กำหนดการสอบประมวลวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
***NEW***

Discount Hermes Handbags

Click here
ประกาศ โครงการฯ ของดติดต่อราชการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557
ด้วย โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) และโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BE) จะจัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) และจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
Click here
แบบสอบถามความต้องการเลือกเรียน วิชาเลือก ที่สนใจศึกษา จำนวน 3 วิชา ในภาค 1/2557
  1. ประกาศสำหรับ นักศึกษารุ่น 3/2556
     

กรุณาตอบแบบสอบถามความต้องการในการเลือกวิชาเลือก สำหรับเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ค่ะ จำนวน 3 วิชา นะค่ะ

เมื่อเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับโครงการฯ ทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th
ขอบคุณค่ะ
Click here
กำหนดการวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
Click here
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์
       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดอบรมวิธีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกุล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th หรือโทร. 02-7273365-66 และ 3378
Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com