contact
 
index
 
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.
ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อยกว่า 4 ปี พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
2.
ผู้มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากมีประสบการณ์ด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) โครงการฯ พิจารณาจากหนังสือแนะนำผู้สมัครและการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
2.
เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง หรือมีความสนใจที่จะศึกษาด้านกฎหมายและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3.
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
กลุ่มผู้ไม่มีประสบการณ์
1.
การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบอัตนัย เพื่อวัดความรู้ทั่วไปด้านนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และความรู้ทั่วไปด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยคำนึงว่าผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
2.
ผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET* หรือ TOEFL หรือ IELTS (มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3.
แผนการศึกษา
4.
การสอบสัมภาษณ์
5.
หนังสือแนะนำผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
กลุ่มผู้มีประสบการณ์
1.
หนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
2.
ผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET* หรือ TOEFL หรือ IELTS (มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.
แผนการศึกษา
4.
การสอบสัมภาษณ์
*ผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลการจัดสอบ TU-GET ได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร. 0-2623-5134, 0-2613-3101-3 ต่อ 105, 106 หรือ www.tu.ac.th/org/litu
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com