contact
 
index
 
โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2420 โทรสาร 0-2224-1355
www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th
E-mail: title@econ.tu.ac.th
 
  Map  
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com