contact
 
index
 
 
   
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง Font วิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน แก้ไขประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และรายชื่อบุคคลที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน

Download แบบฟอร์มขอทำบัตรจอดรถ *กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการขออนุญาติตามที่ระบุในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทั้งนี้ไม่รวมกับหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ:
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดูรายละเอียดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน และรายชื่อบุคคลที่ต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ใน ประกาศ 2 ฉบับข้างต้นประกอบกัน


นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติ ให้เทียบวิชาเสริมพื้นฐานใด (กค.601 และ กค.602) ไม่ต้องชำระค่าเรียนและไม่ต้องจดทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น

นักศึกษาที่ ไม่ได้รับการอนุมติ ให้เทียบวิชาเสริมพื้นฐานใด (กค.601 และ กค.602) ให้ชำระค่าจดทะเบียนวิชาเสริมพื้นฐานนั้น เพิ่มเป็นเงินจำนวน 12,000/วิชา ในเช็คใบเดียวกับค่าเทอม

Click here
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
***NEW***

       ตามที่ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 


        แก้ไขรายละเอียด กำหนดการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน จากกำหนดการเดิม 23-26 เมษายน 2558 เป็น 10-19 เมษายน 2558 เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
      ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 22 เมษายน 2558

  
      คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

      Download แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา คลิ๊ก
       
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการ และงดการเรียนการสอน เดือนเมษายน 2558

***NEW***

โครงการขอแจ้งการงดติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 4-6 เมษายน 2558 (หยุดวันจักรี) และ 11-15 เมษายน 2558 (หยุดวันสงกรานต์)

และ งดการเรียนการสอน วิชา TR737 TR622 และ TR793 ในวันอาทิตย์ที่ 5 และ 12 เมษายน 2558
ค่ะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 5
โครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนวันเวลาสำหรับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 และโครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามที่ โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558"

Click here
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
โครงการฯ ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย   เนื เ

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558"

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  "ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558"
Click here
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 5)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศเรื่อง "การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558"

Click ที่นี่ เพื่ออ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

rado replica oris williams f1 replica replica omega planet ocean chrono replica miu miu tote bags iwc replica cartier replica watches rolex pro-hunter edition replica audemars piguet survivor replica tag heuer replica audemars piguet survivor replica

ロジェ・デュブイコピー時計 IWCコピー時計 ジェイコブコピー時計 エンポリオ・アルマーニコピー時計 replica omega de ville vasarely replica omega de ville tourbillon replica omega de ville prestige replica omega de ville ladymatic replica omega seamaster ploprof 1200 m replica omega seamaster planet ocean chrono replica omega seamaster aqua terra chrono replica omega seamaster 300 m

Click here
กิจกรรมเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ”
        โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน:การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-613-2420 หรือ E-mail : title@econ.tu.ac.th

Click here
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม

Click here
ประกาศ งดการบรรยาย วิชา กค.737 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าบริการและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

โครงการฯ ขอแจ้งงดการบรรยาย วิชา กค.737 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าบริการและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษารุ่น 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับวันเวลาเรียนชดเชยนั้น โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศ สกว.เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.): ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 จำนวน 145 ทุน สำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคเอกชน ชุมชน หรือรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้

Click >> Download ประกาศรับสมัคร
Click here
ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 2/2557

ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 2/2557

ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา2557 ใน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2558

 1.1
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการในวันที่ 25-28 ธันวาคม 2557
ประกาศ

ด้วย โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการBE โครงการMBE โครงการTITLE และโครงการERTC) มีกำหนดการจัดสัมมนานอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2557 จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

ดู ตารางสอบ 1/2557

エンポリオ・アルマーニコピー時計 パテック・フィリップコピー時計 ヴェルサーチコピー時計 ブレゲコピー時計 replica u-boat chimera replica u-boat u-1001 replica u-boat u-51 replica u-boat u-42 replica rolex day date president replica rolex day date leather replica rolex day date oyster replica rolex day date jubilee

Click here
ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557
ประกาศ

ด้วย วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้น โครงการฯ จึงประกาศของดติดต่อราชการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
โครงการฯ ขอแจ้งงดติดต่อราชการในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 จำนวน 1 วัน เนื่องจากมีการซ้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 04.00-16.00 น. ดังนี้ 

           ถนนหลักเมือง 
           ถนนกัลยาณไมตรี 
           ถนนเจริญกรุง 
           ซอยสราญรมย์ 
           ถนนพระพิพิธ 
           ซอยเศรษฐการ 
           ถนนเชตุพน 
           ถนนท้ายวัง 
           ถนนมหาราช ข้างมหาราชวัง 
           ถนนมหาราช ข้างวัดมหาธาตุ 
           ถนนพระจันทร์ 
           ซอยพระยาเพชร 
           ถนนหน้าพระลาน 
           ถนนหน้าพระธาตุ 
           ถนนราชินี 
           ถนนพระอาทิตย์
           ถนนสนามไชย 
           ราชดำเนินใน 


และในเวลา 08.00-16.00 น. ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณ ถนนสนามไชย - ราชดำเนินใน
ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5711250010019  
 
Click here
ขอเชิญร่วมงานเศรษฐศาสตร์สนทนา และแนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.2557 เวลา 09.30-12.00 น.  ขอเชิญร่วมงาน เศรษฐศาสตร์สนทนา เรื่อง “บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน”  และ แนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
 
Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com