contact
 
index
 
 
   
กิจกรรมเสวนาวิชาการ “ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ”
        โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน:การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-613-2420 หรือ E-mail : title@econ.tu.ac.th

Click here
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านเพิ่มเติม

Click here
ประกาศ งดการบรรยาย วิชา กค.737 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าบริการและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

โครงการฯ ขอแจ้งงดการบรรยาย วิชา กค.737 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าบริการและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษารุ่น 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับวันเวลาเรียนชดเชยนั้น โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Click here
ประกาศ สกว.เปิดรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.): ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปี 2558 จำนวน 145 ทุน สำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภาคเอกชน ชุมชน หรือรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้

Click >> Download ประกาศรับสมัคร
Click here
ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 2/2557

ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 2/2557

ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา2557 ใน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2558

 1.1
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการในวันที่ 25-28 ธันวาคม 2557
ประกาศ

ด้วย โครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการBE โครงการMBE โครงการTITLE และโครงการERTC) มีกำหนดการจัดสัมมนานอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2557 จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

ดู ตารางสอบ 1/2557

エンポリオ・アルマーニコピー時計 パテック・フィリップコピー時計 ヴェルサーチコピー時計 ブレゲコピー時計 replica u-boat chimera replica u-boat u-1001 replica u-boat u-51 replica u-boat u-42 replica rolex day date president replica rolex day date leather replica rolex day date oyster replica rolex day date jubilee

Click here
ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ งดติดต่อราชการในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2557
ประกาศ

ด้วย วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้น โครงการฯ จึงประกาศของดติดต่อราชการชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
โครงการฯ ขอแจ้งงดติดต่อราชการในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 จำนวน 1 วัน เนื่องจากมีการซ้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งจะมีการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 04.00-16.00 น. ดังนี้ 

           ถนนหลักเมือง 
           ถนนกัลยาณไมตรี 
           ถนนเจริญกรุง 
           ซอยสราญรมย์ 
           ถนนพระพิพิธ 
           ซอยเศรษฐการ 
           ถนนเชตุพน 
           ถนนท้ายวัง 
           ถนนมหาราช ข้างมหาราชวัง 
           ถนนมหาราช ข้างวัดมหาธาตุ 
           ถนนพระจันทร์ 
           ซอยพระยาเพชร 
           ถนนหน้าพระลาน 
           ถนนหน้าพระธาตุ 
           ถนนราชินี 
           ถนนพระอาทิตย์
           ถนนสนามไชย 
           ราชดำเนินใน 


และในเวลา 08.00-16.00 น. ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณ ถนนสนามไชย - ราชดำเนินใน
ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL5711250010019  
 
Click here
ขอเชิญร่วมงานเศรษฐศาสตร์สนทนา และแนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.2557 เวลา 09.30-12.00 น.  ขอเชิญร่วมงาน เศรษฐศาสตร์สนทนา เรื่อง “บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน”  และ แนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
 
Click here
ประกาศ การจัดกิจกรรม Work Shop ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ประกาศ
วันเวลาและสถานที่สำหรับกิจกรรม Work Shop  คือ วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ลงทะเบียนเวลา 8.30-9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)


*สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน 58 คน ขอให้จัดทำ:

1. power point ไม่เกิน 10 สไลด์ สำหรับนำเสนอให้อาจารย์ประจำกลุ่มเข้าใจการทำงานภายใต้หัวข้อของนักศึกษาแต่ละคน
2. เอกสารบทที่ 1-2 เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่า เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดส่งให้โครงการฯ ภายในวันจันทร์ 8 ธันวาคม 2557  เพื่อนำเสนอต่อคณาจารย์พิจารณาต่อไป  โดย

1. ส่งไฟล์ power point มาที่ title@econ.tu.ac.th และขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเีบียน และหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มาด้วยนะค่ะ  
 2. ส่ง hard copy เอกสารบทที่ 1- 2 หรือมากกว่า พร้อมหน้าปกที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเีบียน และหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
สามารถส่งด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์มาที่ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

rolex pro-hunter edition replica
gucci boston bag
audemars piguet royal oak replica
replica miu miu clutch bags

Click here
ประกาศ เรียนชดเชยและงดบรรยาย วิชา กค.611 กค.621 และ กค.734
ประกาศ งดบรรยายและการเรียนชดเชย สำหรับนักศึกษา รุ่น 3 (รหัส 56) และ รุ่น 4 (รหัส 57) ภาคเรียนที่ 1/2557

สำหรับนักศึกษารุ่น 3 (รหัส 56)

เรียนชดเชย:
วิชา กค.734 การเจรจาและการระงับข้อพิพาท
ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องบรรยาย 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์
(ชดเชยแทนวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557)
 


สำหรับนักศึกษารุ่น 4 (รหัส 57)

งดบรรยาย:

1. วิชา กค.611 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00-21.00 น.


2. วิชา กค.621 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
 


เรียนชดเชย:
1.  กค.611 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคเอกชน
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยาย 203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์


2. กค.621 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องบรรยาย 203 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์Click here
ประกาศ การลงทะเบียนบัตรนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ห้องคอมพิวเตอร์)
ประกาศ!!!
ห้องคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงระบบ ควบคุมการเข้า-ออกห้องคอมพิวเตอร์ จากระบบเดิมที่ใช้การรูดบัตร เป็นการแตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตรแทน นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนบัตรนักศึกษา จึงจะสามารถเข้าใช้งานในระบบใหม่นี้ได้ นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียน บัตรผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://sites.google.com/a/econ.tu.ac.th/accesscomlab/
 
 
นักศึกษาของโครงการทุกรุ่น ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน แต่มีความประสงค์จะใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ จะต้องทำการลงทะเบียน ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการได้
 
Click here
ประกาศ กองบริหารงานวิจัย เปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ!!!

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาที่ต้องการสมัครขอรับทุนดังกล่าว กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารการขอรับทุนให้ครบ และต้องได้รับคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนส่งคืนให้โครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

ครั้งที่ส่งคืนโครงการฯ ไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ส่งคืนโครงการฯ ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2558 
ครั้งที่ส่งคืนโครงการฯ ไม่เกินวันที่  15 กรกฎาคม 2558
(หากนักศึกษาไม่ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารคืนโครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนด อาจเป็นเหตุให้ไม่ได้รับทุนในครั้งนั้นๆ)

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาว์นโหลดใบสมัคร ได้ ที่นี่

Click here
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
เวลา 8.30-12.00 น.
ห้องสมุดป๋วย อึ้วภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ รังสิต

ผู้ใดสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในเอกสารค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ งดบรรยายและเรียนชดเชย วิชา 734 การเจรจาระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท ครั้งที่ 1
ประกาศขอ งดบรรยายวิชา 734 การเจรจาระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และ เรียนชดเชย ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง ศ.304 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
Click here
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2557
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Click here
ประกาศ เวลาบรรยายรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
Click here
ประกาศ การจดทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
บัตรจดทะเบียน
Click here
[First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com