contact
 
index
 
 
   
ระเบียบข้อคับต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษาของ มธ.

นักศึกษาสามารถอ่าน "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" และ "ระเบียบฯ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์" ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=14 

ละเว็บไซต์ กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://acrd.tu.ac.th/

Click here
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 2561
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน 2561  คลิ๊กเพื่ออ่าน  
ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.thโดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. วันเปิดภาคเรียนการศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2562  
2. กำหนดการจดทะเบียนฯ วันที่ 3-6 มิถุนายน 2562 เวลาราชการ 9.00 – 17.00 น.
3. ช่วงการจดทะเบียน ล่าช้า
โดยเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า
วันที่ 7-13 มิถุนายน 2562 ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ
4. ช่วงเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชาโดยวิชาที่ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน วันที่ 13-16มิถุนายน 2562  
5. วันสุดท้ายของการยื่นใบแสดงความจำนงขอให้อนุมัติปริญญา วันที่ 10 มิถุนายน -9 กรกฎาคม 2562 กรณีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.reg.tu.ac.th
6. ช่วงขอถอนลักษณะวิชาโดยวิชาที่ขอถอนจะได้บันทึก “W” ในระเบียน วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2562  
7. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2562  

หมายเหตุ:นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จดทะเบียนฯ จะต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ โดยชำระเงินได้ที่กองคลัง ตึกโดม ชั้น1 จำนวน 3,000 บาท (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะยืมหนังสือที่ห้องสมุดในระหว่างรักษาสถานภาพจะต้องจ่ายค่าบำรุงห้องสมุดเพิ่ม 4,000 บาท/ปีการศึกษา รวมภาคฤดูร้อน) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมสำเนาใบเสร็จ 2 ฉบับแก่โครงการนักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.title@econ.tu.ac.thหัวข้อ“แบบฟอร์มต่างๆ” และดำเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

Click here
ประกาศหยุดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ มีนโยบายหยุดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ในปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563
Click here
ประกาศกำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมเรื่อง "แนวทางการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย และการจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ" 
 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และรับเอกสาร (เฉพาะคนที่ชำระค่าเอกสารแล้วเท่านั้น)
สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าอบรมได้ค่ะ แต่จะไม่ได้รับเอกสารนะคะ เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก และต้องใช้เวลาในการผลิต ขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย)

9.00 - 9.10 น.
เปิดการสัมมนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์ (ผู้อำนวยการโครงการฯ)

9.10 - 12.00 น.
“การเก็บข้อมูลสถิติ และการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
(อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์)

12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.
“วิธีการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ และ การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์โดยใช้ Template” โดย
คุณกรวรรณ ดีวาจา (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

16.00 น.
ผู้อำนวยการฯ กล่าวปิดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ Click 

Click here
ประกาศงดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ
ด้วย การไฟฟ้านครหลวง จะมาทำการเปลี่ยนตู้สวิทช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงดันกลาง ภายในอาคารสำนักหอสมุด ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 หม้อแปลง (รวมของคณะเศรษฐศาสตร์ด้วย) ซึ่งมีแรงดันของแก๊ส SF6 ต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 2 ตู้ อันอาจจะเป็นอันตราย 
 
ในการนี้ การไฟฟ้านครหลวง จึงมีความจำเป็นขอดับกระแสไฟฟ้
าทั้งหมดเพื่อดำเนินการเปลี่ยนตู้สวิทช์ดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์  2561 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 น. ทั้งนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งอาคาร 5 ชั้น รวมถึงอาคารต่อเนื่อง 60 ปี ชั้น 4

โครงการฯ จึงขอแจ้ง
งดติดต่อราชการและงดการเรียนการสอน วิชา TR785 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ TR745 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยจะแจ้งวันเวลาเรียนชดเชยให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561
เนื่องจากโครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 24- 28 มกราคม 2561 จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว 
Click here
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชา TR736 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.พีระ เจริญพร และ รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
   
   วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ ศ.304 ชั้น 3

วิชา TR744 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
       
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ ศ.304 ชั้น 3

วิชา TR795 ศึกษาเฉพาะเรื่องในการค้าระหว่างประเทศ 3 : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
       
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ ศ.304 ชั้น 3
Click here
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
ดูคู่มือและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  
Click here
ประกาศ เรียนชดเชยวิชา TR744 ภาค 1/2560
เนื่องในการซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำเป็นต้องปิดถนนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการฯ จึงได้ประกาศงดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 15 และ 29 ตุลาคม 2560 นั้น

ในการนี้ โครงการฯ จึงขอแจ้งวันเรียนชดเชย ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 5  พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น. (แทนวันที่ 15 ตุลาคม 2560)
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น. (แทนวันที่ 29 ตุลาคม 2560)

เพื่อทราบ
Click here
ประกาศ กำหนดการแจ้งจบ ภาค 1/2560
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศกำหนดการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 
Click here
ประกาศจดทะเบียน ภาค1/2560
ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th เท่านั้น 

คลิ๊กเพื่ออ่าน กำหนดการและรายละเอียด 
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560
เนื่องจากโครงการฯ มีกำหนดจัดกิจกรรม Workshop วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทารา พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนั้น โครงการฯ จึงขอแจ้งงดติดต่อราชการในวันดังกล่าวClick here
ประกาศ สอบประมวลวิชาประจำปี พ.ศ. 2560
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลฯ ครั้งที่ 2/2560 

คลิ๊กเพื่ออ่าน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ครั้งที่ 2/2560

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลฯ ครั้งที่ 1/2560 

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ครั้งที่ 1/2560

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ


คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบประมวลวิชา


คลิ๊ก Download แบบฟอร์ม
Click here
ประกาศ Workshop Thesis/IS
นักศึกษารุ่น 1- 2 ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop Thesis/IS 
โดยความร่วมมือของโครงการฯ และคณะนิติศาสตร์ 
ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรม Centara Pattaya Hotel (2 วัน 1 คืน) 
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560  เวลา 16.00 น.
 
***กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่เกิน 1,000 บาท***
 
Click here
ประกาศจดทะเบียนภาคฤดูร้อน/2559
กำหนดการสมัครระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2560 

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ
Download บัตรจดทะเบียน
Click here
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ IC Professional Training
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท ฟิลลิป แค๊ปปิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ขอบเขตการทำงานของผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant - IC) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
The 11th International Conference on Thailand Econometric Society

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านที่นี่

Click here
The 6th International Conference on Asian Economic Development
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านที่นี่
Click here
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Madrid System กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเรื่อง
"Madrid System กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ที่นี่
Click here
กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คลิ๊กเพื่ออ่าน

Click here
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com