contact
 
index
 
 
   
ระเบียบข้อคับต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษาของ มธ.

นักศึกษาสามารถอ่าน "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" และ "ระเบียบฯ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์" ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=14 

ละเว็บไซต์ กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://acrd.tu.ac.th/

Click here
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ภาค 1 ปีการศึกษา 2561  คลิ๊กเพื่ออ่าน  
ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.thโดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. วันเปิดภาคเรียนการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2562  
2.กำหนดการจดทะเบียนออนไลน์ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 นักศึกษาดำเนินการผ่านทาง  www.reg.tu.ac.th
3. กำหนดการชำระเงิน วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 ชำระเงินผ่านธนาคาร (ดูหัวข้อที่ 4)
4. ช่วงการจดทะเบียน ล่าช้า
โดยเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า
วันที่ 12 – 25 สิงหาคม 2562 นักศึกษาดำเนินการผ่านทาง  www.reg.tu.ac.th*** ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ
5. ช่วงเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชาโดยวิชาที่ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 นักศึกษาดำเนินการผ่านทาง  www.reg.tu.ac.th
6. ช่วงวันแสดงความจำนงขอให้อนุมัติปริญญา (แจ้งจบ) วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 11 กันยายน 2562
กรณีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.reg.tu.ac.th
7. ช่วงของการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง
วันที่ 11 กันยายน 2562
กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ในภาคนี้ และกรณีที่นักศึกษาจดทะเบียนฯ หน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่ยังไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่างๆ
8. ช่วงเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชาโดยวิชาที่ขอถอนจะได้บันทึก “W” ในระเบียน วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาเขียนคำร้องผ่านโครงการฯ
9. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2562  

หมายเหตุ:นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จดทะเบียนฯ จะต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ โดยชำระเงินได้ที่กองคลัง ตึกโดม ชั้น1 จำนวน 3,000 บาท (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะยืมหนังสือที่ห้องสมุดในระหว่างรักษาสถานภาพจะต้องจ่ายค่าบำรุงห้องสมุดเพิ่ม 4,000 บาท/ปีการศึกษา รวมภาคฤดูร้อน) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมสำเนาใบเสร็จ 2 ฉบับแก่โครงการนักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.title@econ.tu.ac.thหัวข้อ“แบบฟอร์มต่างๆ” และดำเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม

Click here
ประกาศหยุดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ มีนโยบายหยุดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ในปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2563
Click here
ประกาศกำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมเรื่อง "แนวทางการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย และการจัดรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ" 
 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และรับเอกสาร (เฉพาะคนที่ชำระค่าเอกสารแล้วเท่านั้น)
สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าอบรมได้ค่ะ แต่จะไม่ได้รับเอกสารนะคะ เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก และต้องใช้เวลาในการผลิต ขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย)

9.00 - 9.10 น.
เปิดการสัมมนา โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์ (ผู้อำนวยการโครงการฯ)

9.10 - 12.00 น.
“การเก็บข้อมูลสถิติ และการสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
(อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์)

12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.
“วิธีการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์ และ การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์โดยใช้ Template” โดย
คุณกรวรรณ ดีวาจา (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

16.00 น.
ผู้อำนวยการฯ กล่าวปิดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ Click 

Click here
ประกาศงดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ
ด้วย การไฟฟ้านครหลวง จะมาทำการเปลี่ยนตู้สวิทช์ตัดตอนไฟฟ้าแรงดันกลาง ภายในอาคารสำนักหอสมุด ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 หม้อแปลง (รวมของคณะเศรษฐศาสตร์ด้วย) ซึ่งมีแรงดันของแก๊ส SF6 ต่ำกว่ามาตรฐาน จำนวน 2 ตู้ อันอาจจะเป็นอันตราย 
 
ในการนี้ การไฟฟ้านครหลวง จึงมีความจำเป็นขอดับกระแสไฟฟ้
าทั้งหมดเพื่อดำเนินการเปลี่ยนตู้สวิทช์ดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์  2561 ตั้งแต่เวลา  08.00-16.00 น. ทั้งนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งอาคาร 5 ชั้น รวมถึงอาคารต่อเนื่อง 60 ปี ชั้น 4

โครงการฯ จึงขอแจ้ง
งดติดต่อราชการและงดการเรียนการสอน วิชา TR785 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ TR745 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยจะแจ้งวันเวลาเรียนชดเชยให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561
เนื่องจากโครงการบริการสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 24- 28 มกราคม 2561 จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว 
Click here
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วิชา TR736 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.พีระ เจริญพร และ รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
   
   วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องสอบ ศ.304 ชั้น 3

วิชา TR744 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
       
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ ศ.304 ชั้น 3

วิชา TR795 ศึกษาเฉพาะเรื่องในการค้าระหว่างประเทศ 3 : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรม
อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
       
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสอบ ศ.304 ชั้น 3
Click here
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
ดูคู่มือและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  
Click here
ประกาศ เรียนชดเชยวิชา TR744 ภาค 1/2560
เนื่องในการซ้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำเป็นต้องปิดถนนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการฯ จึงได้ประกาศงดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 15 และ 29 ตุลาคม 2560 นั้น

ในการนี้ โครงการฯ จึงขอแจ้งวันเรียนชดเชย ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 5  พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น. (แทนวันที่ 15 ตุลาคม 2560)
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น. (แทนวันที่ 29 ตุลาคม 2560)

เพื่อทราบ
Click here
ประกาศ กำหนดการแจ้งจบ ภาค 1/2560
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศกำหนดการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 
Click here
ประกาศจดทะเบียน ภาค1/2560
ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th เท่านั้น 

คลิ๊กเพื่ออ่าน กำหนดการและรายละเอียด 
Click here
ประกาศงดติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560
เนื่องจากโครงการฯ มีกำหนดจัดกิจกรรม Workshop วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทารา พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังนั้น โครงการฯ จึงขอแจ้งงดติดต่อราชการในวันดังกล่าวClick here
ประกาศ สอบประมวลวิชาประจำปี พ.ศ. 2560
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลฯ ครั้งที่ 2/2560 

คลิ๊กเพื่ออ่าน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ครั้งที่ 2/2560

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลฯ ครั้งที่ 1/2560 

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯ ครั้งที่ 1/2560

คลิ๊กเพื่ออ่าน
ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ


คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบประมวลวิชา


คลิ๊ก Download แบบฟอร์ม
Click here
ประกาศ Workshop Thesis/IS
นักศึกษารุ่น 1- 2 ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม Workshop Thesis/IS 
โดยความร่วมมือของโครงการฯ และคณะนิติศาสตร์ 
ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรม Centara Pattaya Hotel (2 วัน 1 คืน) 
สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560  เวลา 16.00 น.
 
***กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่เกิน 1,000 บาท***
 
Click here
ประกาศจดทะเบียนภาคฤดูร้อน/2559
กำหนดการสมัครระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2560 

คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ
Download บัตรจดทะเบียน
Click here
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมโครงการ IC Professional Training
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท ฟิลลิป แค๊ปปิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมและเรียนรู้ขอบเขตการทำงานของผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant - IC) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

คลิ๊กเพื่ออ่าน
Click here
The 11th International Conference on Thailand Econometric Society

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านที่นี่

Click here
The 6th International Conference on Asian Economic Development
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านที่นี่
Click here
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง Madrid System กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเรื่อง
"Madrid System กลยุทธ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ"
 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ที่นี่
Click here
กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คลิ๊กเพื่ออ่าน

Click here
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Next] [Last]  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com