contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ที่จังหวัดชลบุรี
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่3-4กันยายน 2554 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และ บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัดจังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการและกระบวนการในการทำงา  women elevator boots นจากหน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการค้าระหว่างประเทศ
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com