contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ ภาค 2/2560
ประกาศจดทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2560  คลิ๊กเพื่ออ่าน  

ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.thโดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560    
กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. วันเปิดภาคเรียนการศึกษา วันที่ 15 มกราคม 2561  
2.กำหนดการจดทะเบียนออนไลน์ วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 นักศึกษาดำเนินการผ่านทาง  www.reg.tu.ac.th
3. กำหนดการชำระเงิน วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 ชำระเงินผ่านธนาคาร (ดูหัวข้อที่ 4)
4. ช่วงการจดทะเบียน ล่าช้า
โดยเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า
วันที่ 13 – 26 มกราคม 2561 นักศึกษาดำเนินการผ่านทาง  www.reg.tu.ac.th*** ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ
5. ช่วงเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชาโดยวิชาที่ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน วันที่ 23 – 26 มกราคม 2561 นักศึกษาดำเนินการผ่านทาง  www.reg.tu.ac.th
6. ช่วงวันแสดงความจำนงขอให้อนุมัติปริญญา (แจ้งจบ) วันที่ 15มกราคม 2561ถึง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กรณีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.reg.tu.ac.th
7. ช่วงของการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา วันที่ 15มกราคม 2561ถึง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ในภาคนี้ และกรณีที่นักศึกษาจดทะเบียนฯ หน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่ยังไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่างๆ
8. ช่วงเพิ่ม-ถอนลักษณะวิชาโดยวิชาที่ขอถอนจะได้บันทึก “W” ในระเบียน วันที่ 16-26 มีนาคม 2561 นักศึกษาเขียนคำร้องผ่านโครงการฯ
9. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม 2561  
หมายเหตุ:นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จดทะเบียนฯ จะต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ โดยชำระเงินได้ที่กองคลัง ตึกโดม ชั้น1 จำนวน 3,000 บาท (สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะยืมหนังสือที่ห้องสมุดในระหว่างรักษาสถานภาพจะต้องจ่ายค่าบำรุงห้องสมุดเพิ่ม 4,000 บาท/ปีการศึกษา รวมภาคฤดูร้อน) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมสำเนาใบเสร็จ 2 ฉบับแก่โครงการนักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.title@econ.tu.ac.thหัวข้อ“แบบฟอร์มต่างๆ” และดำเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com