contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ประกาศ การอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กำหนดจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และเพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการอื่นๆ 


นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม แจ้งรายชื่อด้วยตนเองต่อโครงการ ภายในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ก่อน 16.00 น. สามารถแจ้งได้ทั้งทางโทรศัพท์ 02-6132420 หรือ ทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th

กำหนดจัดงาน : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. 
สถานที่จัดงาน : ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

้อมูลโครงการ
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com