contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 2/2557
ประกาศ การจดทะเบียนลักษณะวิชา ภาค 2/2557

ด้วย โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา2557 ใน ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2558

Download เอกสาร ได้ที่นี่

1. Click ประกาศการจดทะเบียน 2/2557
2. Click บัตรจดทะเบียน สำหรับนักศึกษา รุ่น 3
3. Click บัตรจดทะเบียนสำหรับนักศึกษา รุ่น 4
4. Click ตารางเรียน 2/2557
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com