contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ข้อมูลคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ Up Date
       โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ขอแจ้งรายชื่อคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียด และหาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรรมการงานวิจัยได้ง่ายขึ้น  คณะนิคณะนิติศาสตร์

รายชื่อ ประวัติการศึกษา คณาจารย์คณะนิติศาสตร์

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ email address  (pdf)


คณะเศรษฐศาสตร์

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ email address  
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com