contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ประกาศ กำหนดการสอบประมวล ปี พ.ศ.2559 และข้อปฏิบัติการสอบประมวล
คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลวิชาประจำปี พ.ศ.2559 

คลิ๊กเพื่ออ่าน 
ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการสอบประมวลวิชา

(เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์เลือกศึกษา แผน ข (การค้นคว้าอิสระเท่านั้น
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com