contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
      ตามที่ โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

       แก้ไขรายละเอียดการขอเทียบวิชา จากกำหนดการเดิม 23-26 เมษายน 2558 เป็น 10-19 เมษายน 2558 เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


          ประกาศผลการขอเทียบวิชาเสริมพื้นฐาน วันที่ 22 เมษายน 2558


      คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

      Download แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา คลิ๊ก
        
      
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com