contact
 
index
 
กิจกรรมทั่วไป
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ตามที่ โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิ๊กเพื่ออ่าน ประกาศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558"

 
 
Top
 
 

โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
Thammasat International Trade Law and Economics

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ถนนพระจันทร์  กรุงเทพฯ 10200  โทรศัพท์ 0-2613-2420  
โทรสาร 0-2224-1355   www.title.econ.tu.ac.th, www.title.law.tu.ac.th   E-mail: title@econ.tu.ac.th

 
 
designed by g7website.com